top of page

הזמנת

שאלונים

תהליך הזמנת שאלונים לקבוצה :
קבל מאתנו את הדוחות במייל

4

3

שלם בעצמך או הפנה אלינו את איש הקשר

2

מלא את הטופס המצורף 
שלח את השאלון למשתתפי הקבוצה

1

* בקבוצה, ניתן לשלם לאחר סיום המילוי של כולם

* אם התשלום הוא דרך חברה, נא להשאיר בטופס את איש הקשר לתשלום

טופס הזמנה
bottom of page